Startside
Op

Folkeskole ordensregler
Dette er en debatside omkring hvad der kunne gøres for at opretholde disciplin i folkeskolerne. Siden er blevet til som følge af den offentlige debat omkring fænomenet "Vold mod lærere", hvor at undervisningsminister Bertel Haarder har bedt om at der præsenteres nogle nye initiativer [1].

Dette denne bygger på et forslag om at anvende "Teen Courts" i folkeskolen til at adressere lov- og regelbrud.

Hvorfor bruge en skoleudgave af domstolssystemet?

  1. Fordi at de unge eller vil få et chok, hvis de laver lignende forseelser, når de er over 15 år og pludselig kan stilles for retten. De skal lære at der er konsekvenser ved alle handlinger og det er op til dem selv at overholde regler og love.

  2. For at lære alle unge at vi her i landet har en retsstat og ikke anvender selvtægt, samt vold til at løse konflikter.

  3. For at medinddrage de unge i håndhævelsen af regler

  4. For at lære de unge at der er grænser for hvad hvilke handlinger, man kan lave uden at der følger en konsekvens.

Forslag til procedure

Den ulovlige aktivitet stoppes, hvorefter at de 6 af de 8. klasses elever, som står for tur indkaldes til at snakke sagen igennem med eleven. To af dem skal fungere som elevens forsvarere og 4 som tribunal repræsenterede samfundet (skolen). Forældrene får besked på at møde ind fredag eftermiddag til den egentlige retshandling.

I løbet af ungen skal de 4 elever, der fungerer som tribunal, finde ud af hvilke regler på skolen som er overtrådt. Er der tale om handlinger, som ude i samfundet ville være strafbare (vold, tyveri, vandalisme), så skal de evt. med hjælp fra en jurist finde frem til hvilke love der er overtrådt.

Fredag eftermiddag mødes de indstævnede elever så sammen med 5 elever fra 8. klasse (jurymedlemmer), en kommunal repræsentant og en frivillig jurist.

Sagen lægges frem og de to parter argumenterer for sagens synspunkter, hvorefter at juryen trækker sig tilbage med de to rådgivere og udmåler en konsekvens.

Forlig

Mindre alvorlige overtrædelser kan klares ved forlig. Det sker ved at den anklagede elev tager ansvar for sit regelbrud, hvorefter at alle 7 forhandler sig frem til en konsekvens. Forliget skal godkendes af en jury og de to rådgivere næste fredag. Hvis de ikke accepterer forliget, så afholdes en retssag ugen efter.

Mulige konsekvenser:

Konsekvenserne skal gennemføres eller familien som hele må føle en alternativ konsekvens fra det sociale system:

Type forseelse Mulige konsekvens Alternativ
Pjækkeri Formålet må være at afdække årsagen til at den unge ikke møder.

Er der tale om dårligt psykisk arbejdsmiljø (mobning), så må der tilkaldes et AKT (Adfærds, kontakt eller trivselsproblemer) team til at løse op for problemerne i klassen, om nødvendigt at udpege mobberne, så disse kan blive stillet til ansvar.

Er der tale om manglende opbakning i hjemmet, så må man løse problemerne via støtte til disse områder. Er der f.eks. mange elever, som ikke kan få morgenmad, så må man lave en morgenmadsordning, som virker nogle steder [2].

Hvis den unge ikke vil angive en årsag, så må det antages at der er tale om simpelt dovenskab. I disse tilfælde skal der udmåles en konsekvens, som kunne lyde på:

Tvungen ophold på biblioteket eller i en lektie cafe lørdag formiddag, hvor at den dømte skal opholde sig fra åbningstid til kl. 13.00 og arbejde. Skolen skal udpege nogle elever, som har fået 10 efter den nye 7-trins skala, som vil fungere som mentorer og få betaling for at være på biblioteket eller lektiecafeen. Møder den unge ikke, så skal kommunen sende et morgenvækkehold.

Eleven kan undgå deltagelse foran ungdomsdomstolen såfremt at denne underskriver en tilståelse og accepterer dommen. Tilståelsen og dommen skal underskrives af hjemmet.

Bøde til forældrene
Slagsmål Er der tale om at to elever er kommet op og toppes, så vil begge blive bedt om at mødes med nogle elever, som er uddannet til at konfliktløse. De skal som følge af dette møde udarbejde en skrivelse på min. 250 ord med en offentlig undskyldning for deres forstyrrelse af skolens ro og orden. Denne undskyldning skal hænges op i kantinen, hvor at den vil være at læse i en måned. Derefter vil de baseret på hvor tit at de har gjort det blive bedt om at møde foran biblioteket eller lektiecafeen om lørdagen hvor at de skal lave 10-25 armbøjninger, 10-25 englehop eller gennemføre en sommer boot camp (hvis et sådan program tilbydes i deres hjemby) i løbet af sommerferien.

Varigheden af konsekvensen skal afspejle varigheden af en dom i byretten.

De skal bære en gul kedeldragt udenfor hjemmet indtil at konsekvensen er sonet.

Bøde til forældrene
Vold mod lærere / elever Hvor at volden kun er udført af den ene part, så kan en konsekvens være en skriftlig undskyldning til den forurettede (min. 250 ord), min. 3-10 lørdage med morgengymnastik foran biblioteket kombineret med deltagelse i en sommer boot camp (hvis et sådan program tilbydes i deres hjemby) i løbet af sommerferien, gennemførelse af et kursus i vredeshåndtering eller et antal uger i et dagsprogram (hvis et sådan program tilbydes i deres hjemby) plus gennemførelse af et kursus i vredeshåndtering.

Dommen kan suppleres med at familien skal stille med en person, som følger den dømte på skolen i en periode på nogle måneder for at denne person kan ligge sig imellem ved aggressioner.

Varigheden af konsekvensen skal afspejle varigheden af en dom i byretten.

De skal bære en gul kedeldragt udenfor hjemmet indtil at konsekvensen er sonet.

Tvangsfjernelse af den dømte
Uacceptabelt eller fornedrende sprog (mundtlig) Undskyldning til forurettede (min. 250 ord), samt:

Første gang: 5-10 armbøjninger, 5-10 englehop foran biblioteket eller lektiecafeen om lørdagen. Yderligere forseelser: 10 armbøjninger og 10 englehop samme sted.

Eleven kan undgå deltagelse foran ungdomsdomstolen såfremt at denne underskriver en tilståelse og accepterer dommen. Tilståelsen og dommen skal underskrives af hjemmet.

Bøde til forældrene
Uacceptabelt eller fornedrende sprog (skriftligt) Undskyldning til forurettede (min. 250 ord), samt:

Første gang: 10-15 armbøjninger, 10-15 englehop foran biblioteket eller lektiecafeen om lørdagen. Yderligere forseelser: 20 armbøjninger og 20 englehop samme sted.

Eleven kan undgå deltagelse foran ungdomsdomstolen såfremt at denne underskriver en tilståelse og accepterer dommen. Tilståelsen og dommen skal underskrives af hjemmet.

Bøde til forældrene
Trusler (mundtlige, såvel som skriftlige) Undskyldning til forurettede (min. 250 ord), samt:

min. 1-5 lørdage med morgengymnastik foran biblioteket kombineret med deltagelse i en sommer boot camp (hvis et sådan program tilbydes i deres hjemby) i løbet af sommerferien, gennemførelse af et kursus i vredeshåndtering eller et antal uger i et dagsprogram (hvis et sådan program tilbydes i deres hjemby) plus gennemførelse af et kursus i vredeshåndtering.

Varigheden af konsekvensen skal afspejle varigheden af en dom i byretten.

De skal bære en gul kedeldragt udenfor hjemmet indtil at konsekvensen er sonet.

Bøde til forældrene
Tyveri / Ran / røveri En skriftlig undskyldning til den forurettede (min. 250 ord) samt:

Tyveri: Erstatning af det stjålne, evt. deltagelse i  en sommer boot camp (hvis et sådan program tilbydes i deres hjemby)

Ran / røveri: min. 3-10 lørdage med morgengymnastik foran biblioteket kombineret med deltagelse i en sommer boot camp (hvis et sådan program tilbydes i deres hjemby) i løbet af sommerferien, erstatning af det stjålne eller et antal uger i et dagsprogram (hvis et sådan program tilbydes i deres hjemby), erstatning af det stjålne.

Varigheden af konsekvensen skal afspejle varigheden af en dom i byretten.

Dem, som er dømt for Ran / røveri skal bære en gul kedeldragt udenfor hjemmet indtil at konsekvensen er sonet.

Tyveri og Ran: Bøde til forældrene

Røveri: Tvangsfjernelse af den dømte

Møde beruset på skolen Ved alkohol skal den unge bære en SCRAM-fodlænke i 2 uger, så denne kan vise at der var tale om en fejlvurdering og ikke egentlig begyndende alkoholisme.

Ved stoffer skal den unge tilmeldes DIF's whereabout system, hvorefter at der vil blive ringet til hjemmet vilkårligt indtil at der er taget 5 urin-prøver, som udleveres til familien.

Når perioden eller prøverne er taget, så møder den unge hos egen læge, hvor at resultaterne af prøverne debatteres.

Bøde til forældrene

I stedet for gymnastik foran biblioteket eller en lektiecafe kan den dømte, hvis skolen har mulighed for at tilbyde dette; rydde bede for affald, fjerne ukrudt, male graffiti over eller feje skolegården udenfor skoletid. Vælges denne løsning skal den dømte bære gul kedeldragt imens at dette arbejde udføres for at vise omverdenen at der er tale om en konsekvens for et regelbrud eller ulovlig handling.

Når den unge møder til gymnastik foran biblioteket skal denne tage en gul T-shirt på, så omverdenen kan se at det sker som led i en konsekvens.

Krav til familien

De skal sørge for at konsekvenserne bliver udført ved at følge deres barn. Hvis de ikke magter denne opgave, så vil kommunen ved hjælp af et morgenvækketeam møde og ekskortere den unge til det sted, hvor at konsekvensen skal sones.

Hvis de ikke medvirker, ikke beder om hjælp, hvis de ikke magter opgaven eller modarbejder de pådømte konsekvenser, så får de en bøde på 1.000 kr. eller må se deres barn blive fjernet fra hjemmet.

Krav til kommunen

Kommunen skal etablere en lektiecafe eller opgradere deres kommunale bibliotek, så denne kan anvendes til cafe.

De skal etablere et morgenvækketeam eventuelt udliciteret til et privat firma:

Referencer

1) Minister vil slå ned på elev-vold, TV2 Nyhederne
2) Børn hjælpes fra gaden til skolen, Danmarks Radio